‘ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಶಬ್ದ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು!

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ.  AKADEMOS ಅಥವಾ AKADEMUS ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಂದುದು. ಅದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹೆಸರು. ಅಥೆನ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೊಟೊ(PLATO)…

View More ‘ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಶಬ್ದ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು!