ಪದ ಕಣಜ 10 | ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ’ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು, ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಟಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ |KARNATAKA | PADA KANAJA ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ(AYAH)’ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಗಣಿತವಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. `ಆಯಾ’ ಈ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ…

View More ಪದ ಕಣಜ 10 | ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ’ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು, ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಟಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ