ಪದ ಕಣಜ- 8 | ‘ಬಾಟಾ ಮಾರ್ಗ’ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನು, ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಬಾಟಾ= ಮಾರ್ಗ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಬಾಟಾ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯ ಬಾಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿಗೆ ಅದು…

View More ಪದ ಕಣಜ- 8 | ‘ಬಾಟಾ ಮಾರ್ಗ’ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನು, ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?