ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರಿಮಾಣುಕ್ರಿಮಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ) ವೃಂದ ಬಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.…

View More ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ