ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಕಾಲ ಸಪ್ತಾಹ, ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇ ಆಗಲಿವೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿ..

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲದಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ…

View More ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಕಾಲ ಸಪ್ತಾಹ, ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇ ಆಗಲಿವೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿ..