ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇದ, ಆಗಮ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ, ಕಾರಣವೇನು?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ, ಆಗಮ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರ, ಆಗಮಿಕರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. READ | ಜೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ…

View More ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇದ, ಆಗಮ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ, ಕಾರಣವೇನು?