30/04/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000 ಕಾರ್ಕಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54000 ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 43500 44500 ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ 47749…

View More 30/04/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ